Statut sołectwa - Strona internetowa miejscowości Helenów

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Statut sołectwa

Sołectwo

                                         Załącznik Nr  7  do Uchwały Nr XXV/169/05 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27.05.2005 r.


STATUT  SOŁECTWA  HELENÓW


Rozdział  I - Postanowienia ogólne.

§ 1
Sołectwo HELENÓW zwane dalej Sołectwem jest jednostką pomocniczą  gminy utworzoną na mocy Uchwały Nr IV/17/90 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 września  1990 r.

§ 2
Sołectwo swym zasięgiem obejmuje wieś HELENÓW.

§ 3
Mieszkańcy sołectwa mają prawo do samorządu wiejskiego , którego podmiotem są
organy Sołectwa określone w § 7 niniejszego Statutu.

§ 4
Organy Sołectwa działają zgodnie z przepisami obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności uchwał Rady Gminy w Wiśniewie i postanowieniami niniejszego Statutu.

Rozdział II -
Zadania i zakres działania Samorządu Sołectwa.

§ 5
1.Do zadań Samorządu Sołectwa należy:
Zapewnienie udziału mieszkańców Sołectwa w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych , kulturalnych , opieki społecznej , zdrowotnej , sportu , wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania. Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania , a zwłaszcza w zakresie kształtowania dobrosąsiedzkich stosunków, wychowania młodzieży, rozwijanie opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej , upowszechniania kultury , utrzymania porządku , spokoju i czystości.
2.Zadania określone w ust. 1 Samorząd Sołectwa realizuje w szczególności poprzez:
podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych mu kompetencji statutowych, opiniowanie spraw należących do zakresu działania Samorządu Sołectwa, współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Samorządu Sołectwa, współpracę z Radnymi z terenu Sołectwa, ułatwienie im kontaktów z wyborcami m.in. w sprawie odbywania spotkań, przekazywania informacji i wniosków dotyczących Sołectwa, współpracę z Wójtem Gminy i Komisjami Rady Gminy w zakresie spraw dotyczących zwłaszcza Sołectwa,

§ 6
1.Samorząd Sołectwa podejmuje uchwały w sprawach:
utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów oraz urządzeń mieszkalnych i komunalnych, socjalnych, kulturalnych, sportowych itp.
budowy i remontów dróg wiejskich,
utrzymania porządku na terenie Sołectwa,
przeznaczania obiektów, lokali użytkowych i urządzeń oraz środków finansowych będących w jego dyspozycji,
podejmowania konkretnych prac w ramach czynów społecznych realizowanych na rzecz mieszkańców Sołectwa,
2.Samorząd Sołectwa w części dotyczącej jego terenu, wyraża swoją opinię w sprawach:
planu zagospodarowania przestrzennego, przepisów prawa gminnego, innych uchwał Rady Gminy, zmian rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji publicznej,

Rozdział III - Organy Sołectwa- tryb wyborów i odwoływania ich członków.

§ 7
1
.Organami Sołectwa są:
Zebranie wiejskie,
Sołtys,
Rada Sołecka,
2.Zebranie wiejskie może powołać inne specjalistyczne organy /np. Komisje/ i określić ich zadania.
3.Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata.

§
8
Sołtys, Rada Sołecka i inne organy powołane przez Zebranie Wiejskie podlegają bezpośrednio organowi uchwałodawczemu jakim jest Zebranie Wiejskie.

§ 9

1. Rada Sołecka składa się z Przewodniczącego i  6 Członków.
2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

§ 10
1. Wybory organów Sołectwa w trybie uchwały zarządza Rada Gminy w  Wiśniewie.
2. Zebranie Wiejskie, które ma dokonać wyboru organów Sołectwa, zwoływane jest na mocy uchwały o której mowa w ust. l przez Wójta Gminy, który w uzgodnieniu z ustępującym Sołtysem i Radą Sołecką ustala dzień, godzinę, miejsce i porządek pierwszego, a także drugiego terminu Zebrania.
3. Uchwałę Rady Gminy o zarządzeniu wyborów organów Sołectwa oraz dzień, godzinę oraz miejsce zwołanego Zebrania Wyborczego podaje się do publicznej wiadomości  mieszkańców  Sołectwa,  co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.
    
§ 11
l
.   Do dokonania ważnego wyboru organów Sołectwa na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania.
2.  0 ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum wybory w drugim terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 12
l. Sołtys  i członkowie Rady Sołeckiej
z zastrzeżeniem § 9 wybierani są  bezpośrednio w głosowaniu tajnym  zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów- stałych mieszkańców Sołectwa, którym   przysługuje prawo wybierania do Rady Gminy.
2. Sołtysem,  lub członkiem Rady Sołeckiej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.

§
13
l. Wybory  przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób,  wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania.
2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa lub nie będąca jego stałym mieszkańcem.
3. Do zadań Komisji o której mowa w ust. l należy przyjęcie zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu wyników wyborów.

§
14
l. Sołtys  i Członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia uchwał Zebrania i niniejszego Statutu lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego się w opinii środowiska.
2. Odwołanie z funkcji Sołtysa lub Członka Rady Sołeckiej albo całego składu tej Rady wskutek
, przyczyn określonych w ust. l może nastąpić w drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów, na Zebraniu Wiejskim, w którym uczestniczy co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa lub zgodnie w § 11 ust.2 Statutu z zastrzeżeniem ust.3 i 4.
3. Odwołanie z zajmowanych funkcji w organach Sołectwa w trybie określonym w ust. 2 jest ważne, jeżeli o terminie/dniu, godzinie i miejscu zebrania Wiejskiego zwołanego w celu rozpatrzenia sprawy odwołania osób z określonych funkcji zostali powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańcy Sołectwa na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.
4. Odwołanie z zajmowanej funkcji Sołtysa lub Członka Rady Sołeckiej powinno nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego-osoby odwoływanej
.

§ 15
1.
W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub Rady Sołeckiej lub co najmniej 2/3 członków  tej Rady, Rada Gminy zarządza wybory uzupełniające.                                                            
2. W sprawach wyborów uzupełniających, o których mowa w ust l stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w § l0-13 Statutu.

§ 16
1. Wybory jednego lub więcej członków dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej oraz wybory Komisji organizuje samodzielnie Rada Sołecka na Zebraniu Wiejskim, które dla ważności wyborów musi spełniać wymogi określone w § 19 Statutu.
2. Wybory o których mowa w ust. l przeprowadza się odpowiednio według zasad wyborczych zawartych w § 11-13 Statutu.
3. 0 terminie wyborów organizowanych przez Radę Sołecką dla uzupełnienia jej składu Sołtys informuje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta na 7 dni przed datą Zebrania Wiejskiego na którym mają być przeprowadzone Wybory uzupełniające.


Rozdział IV - Zakres kompetencji i tryb pracy Organów Sołectwa.


A. Zebranie Wiejskie

§
17
1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym, stanowiącym w Sołectwie.
2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.

§ 18
1.Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Radę Sołecką z własnej inicjatywy, odbywają się one w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 w roku.
2.Rada Sołecka obowiązana jest również zwołać Zebranie Wiejskie na pisemny wniosek:

a) Sołtysa,
b) co najmniej 1/5
mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
c) Rady Gminy i  Wójta.
3.Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów, o których mowa w ust. 2 powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 19
1.Zebranie jest ważne, gdy o jego terminie, dniu, godzinie i miejscu oraz zasadniczym porządku obrad zawiadomiono w sposób zwyczajowo przyjęty przez Sołectwo, na 7 dni przed tą datą.
2.Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów -  liczba głosów „za" jest większa od połowy ważnie oddanych głosów.
3.Zebranie Wiejskie może zawsze postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w określonej sprawie.

§ 20
l.Zebranie Wiejskie:
a) wybiera oraz odwołuje Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz inne specjalistyczne organy   Sołectwa,
b) uchwala program działania Sołectwa,
c) rozpatruje roczne sprawozdania z pracy organów Sołectwa: Sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez Zebranie,
d) podejmuje uchwały w sprawach określonych w § 6 ust. l,
e) realizuje zadania określone w § 6 ust.2,

2. Zebranie Wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do przedstawienia w okresach między zebraniami opinii w sprawach określonych w § 6 ust. 2 pkt b,c.
3. Zebranie Wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do pełnienia roli stałego komitetu czynów społecznych, o ile takiego organu Zebranie nie powoła w odrębnym trybie /§ 7 ust.2./.

B. Sołtys.
§ 21
l.  Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.
2. Sołtys realizuje uchwały Zebrania Wiejskiego i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.
3. Sołtys bierze czynny udział w posiedzeniach Rady Sołeckiej.

§ 22

1.Do kompetencji Sołtysa w szczególności należy:
 a) współdziałanie z Radą Gminy i Wójtem w sprawach dotyczących     samorządu wiejskiego,
 b) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach     zleconych przez Wójta Gminy,
 c) organizowanie pierwszej pomocy dla mieszkańców dotkniętych klęską żywiołową,
 d) potwierdza okoliczności, których potwierdzenia przy załatwianiu przez mieszkańców sołectwa spraw w urzędach i instytucjach, wymagają przepisy prawa,
 e) sygnalizuje Wójtowi Gminy potrzebę przeprowadzenia przez właściwe organy kontroli działalności jednostek organizacyjnych urzędów i instytucji wykonujących obsługę ludności sołectwa,
 f) zawiadamia Wójta Gminy o okolicznościach mogących spowodować wstrzymanie egzekucji administracyjnej polegającej na zajęciu lub odebraniu nieruchomości, opróżnieniu lokalu lub innych pomieszczeń
który informuje o tym właściwy organ egzekucyjny,
 g) organizuje mieszkańców wsi do wykonywania wspólnych zadań i przedsięwzięć,
 h) współdziała z organami administracji publicznej w wykonywaniu przez nie czynności urzędowych,
 i) współpracuje z państwowymi, spółdzielczymi i społecznymi jednostkami poradnictwa rolniczego, upowszechniania wiedzy i postępu w rolnictwie oraz obsługi rolnictwa i mieszkańców wsi.
2. Sołtys bierze udział w okresowych naradach organizowanych przez Wójta Gminy.
3. Sołtys wykonuje wszystkie  inne czynności zlecone przez Wójta Gminy związane z działalnością sołectwa.

§ 23
l.Sołtys obowiązany jest informować mieszkańców o realizacji swoich zadań określonych w § 22 ust. 1.
2.Co najmniej raz w roku Sołtys składa sprawozdanie z całokształtu swojej działalności na Zebraniu Wiejskim.

C. Rada Sołecka.
§ 24
1.Rada Sołecka składa się z   5 osób tj. Przewodniczącego, którym jest  Sołtys i 4 Członków.
2.Przewodniczący kieruje pracą Rady Sołeckiej i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 25

l. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach, które zwołuje jej Przewodniczący w zależności od potrzeb.
2. 0 posiedzeniach Rady Sołeckiej zawiadamia się miejscowych radnych Rady Gminy.
3. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności Przewodniczącego i co najmniej 50 % członków
tej Rady
4. W przypadku równej części głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
.
5. Posiedzenia są protokołowane.
6. Protokół zawiera: miejsce i datę posiedzenia, quorum, porządek posiedzenia, przebieg posiedzenia (streszczenie  wystąpień), wykaz podjętych uchwał, wniosków i spraw jakich one dotyczą, czas trwania posiedzenia, podpisy Przewodniczącego  Rady Sołeckiej i protokolanta.

§
26
l. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
2. Rada Sołecka:
1) zwołuje Zebranie Wiejskie-z wyjątkiem zebrań o których mowa w
   § l0 ust. 2 oraz zebrań w sprawach wyborów uzupełniających, o czym stanowi
   § 16 Statutu-ustala
, dzień, godzinę, miejsce i projekt porządku obrad, informując o tym mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania,
2) zaprasza na Zebranie Wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania spraw oraz przygotowuje projekty uchwał i opinii Zebrania,
3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami   dotyczącymi
         udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa,
4) wykonuje  uchwały  Zebrania Wiejskiego,
5) formułuje wnioski i postulaty pod adresem jednostek organizacyjnych w zakresie spraw dotyczących Sołectwa,
6) w ramach udzielonych upoważnień:
a) wyraża opinie w okresie między obradami Zebrania Wiejskiego,
b) pełni rolę stałego komitetu czynów społecznych,
7) informuje Zebranie Wiejskie o czynnościach podejmowanych w okresach między zebraniami, a co najmniej raz w roku składa Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności, obejmując całokształt realizowanych zadań.


Rozdział V - Mienie i gospodarka finansowa Sołectwa.

§ 27
1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego Zarządu.
2. Mienie komunalne, którym zarządza Sołectwo może być użytkowane przez organizacje społeczne lub stowarzyszenia odpłatnie lub nieodpłatnie. Organy sołectwa mogą samodzielnie dokonać następujących czynności względem przysługującego im mienia: zawieranie umów cywilno-prawnych (najmu, dzierżawy, itp.) co do  korzystania z mienia na okres nie dłuższy niż 3 lata, zawieranie umów o administrowanie mienia komunalnego, przeznaczenie dochodów na pokrycie wydatków dotyczących bieżącej eksploatacji i utrzymania mienia zgodnie z zasadą gospodarki budżetowej gminy, realizacji społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców.
3. Mienie komunalne może być wydzierżawione osobom trzecim za zgodą właściwych organów gminy.

§ 28

1. Dotychczasowe prawa Sołectwa do korzystania z mienia nie mogą być uszczuplone przez Radę Gminy bez zgody Zebrania Wiejskiego.
2. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone.

§ 29
Sołectwo zarządzając przekazanym majątkiem, zgodnie z jego przeznaczeniem,  może czerpać z niego dochody.


§ 30
Wszelkie składniki mienia komunalnego, którym zarządza Sołectwo podlegają szczególnej ochronie przed niszczeniem i utratą
, co wiąże się z obowiązkiem zachowania szczególnej staranności ze strony osób uczestniczących w zarządzaniu tym mieniem.

§ 31

1. Środki uzyskane w wyniku zarządu mieniem komunalnym przez  Sołectwo mogą być użyte na cele niezbędne dla Sołectwa jak np. budowę i remont /modernizacje/ budynków użyteczności publicznej, dróg wiejskich, wodociągów, kanalizacji, obiektów sportowych, remont maszyn i urządzeń powszechnego użytkowania oraz inne ważne cele.
2. Sołectwo korzysta również ze środków finansowych wydzielonych przez Radę Gminy w budżecie gminy.
3. O kierunkach przeznaczenia i racjonalnego wykorzystania środków f
inansowych, o których mowa w ust. l i 2 decyduje Zebranie Wiejskie.

§ 32
l. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
2.Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy według zasad, które zostaną określone odrębną uchwałą Rady Gminy przy uchwalaniu budżetu gminy.

Rozdział VI - Nadzór nad działalnością
organów Sołectw.

§ 33
1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy oraz w jej imieniu Wójt Gminy.
2. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, postanowieniami niniejszego Statutu
, uchwałami Rady Gminy i kompetencjami Wójta Gminy.

§ 34
1. Wójt Gminy może:
a) Zawiesić wykonanie uchwały każdego z organów Sołectwa, o których mowa w § 7 Statutu, jeżeli uchwała ta jest   sprzeczna z prawem, postanowieniami niniejszego Statutu lub uchwałą Rady Gminy,
b) Zawiesić w czynnościach organ Sołectwa lub jego członków do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie w Sołectwie, o ile zachodzi uzasadniona potrzeba.
2. Uchylić uchwałę organu Sołectwa wskutek przyczyn określonych w ust. l pkt „a" może tylko Rada Gminy, a prawo do odwołania organu Sołectwa lub jego członków posiada wyłącznie Zebranie Wiejskie.

§ 35

Rada Gminy, sprawując nadzór nad działalnością organów  Sołectwa  może  zlecić  Komisji   tej   Rady przeprowadzenie, bądź prowadzenie na bieżąco kontroli gospodarki finansowej Sołectwa.

§ 36
Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów samorządowych Sołectwa oraz organizuje wymianę doświadczeń w tym zakresie.

Rozdział VII  - Postanowienia końcowe.

§ 37
Zmiany do niniejszego Statutu może uchwalić Rada Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii właściwego organu Sołectwa.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego