Statut KGW - Strona internetowa miejscowości Helenów

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Statut KGW

KGW Helenów

REGULAMIN Koła Gospodyń Wiejskich w Helenowie

Rozdział I
- Postanowienia ogólne.
§ 1
.
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Helenowie zwane jest dalej Kołem.
2. Koło jest dobrowolną, samorządną i niezależną od organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, organizacją społeczną mieszkańców wsi, współpracującą z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Wiśniewie.
3. Koło działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Koło uczestniczy w kształtowaniu i realizacji działań na rzecz postępu gospodarczego, społecznego, socjalnego oraz kulturalnego i oświatowego wsi.
5. Członkiniami Koła są kobiety
wsi Helenów i osoby związane charakterem swej pracy ze środowiskiem wiejskim.

§ 2. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich mają prawo:
1.
Uczestniczyć w zebraniach Koła Gospodyń Wiejskich.
2. Wybierać i być wybieranymi do władz Koła.  
3. Wnioskować w sprawach kierunków i zakresu działalności Koła Gospodyń Wiejskich.  

§ 3. Do obowiązków członków Koła Gospodyń Wiejskich należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Koła Gospodyń Wiejskich.
2. Przestrzeganie regulaminu.  
3. Dbanie o stały rozwój oraz dobro Koła Gospodyń Wiejskich.  

§ 4. Siedzibą Koła jest  świetlica wisi Helenów w gminie Wiśniew.  

§ 5. Regulamin określa:
1. Pełną nazwę Koła.
2. Zasady i tryb wyboru organów Koła.
3. Cele i zadania Koła.

Rozdział II. Cele i zadania Koła oraz sposoby ich realizacji.  

§ 6. Celem i zadaniem Koła jest w szczególności:
1. Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych.  
2. Prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi Helenów poprzez czynny udział członkiń Koła w życiu wsi.
3. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej,  w  zakresie  poprawy  warunków  socjalno-bytowych rodzin wiejskich.
4. Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich.
5. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.

6. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości.  
7. Inicjowanie i podejmowanie  różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia kobiet.
8. Podejmowanie  działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych.
9. Podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi.

Rozdział III. Organizacja i zadania organów Koła.

§ 7. Organy Koła.
1.  Organami  Koła  są:  Zebranie  ogólne  Koła  jako  organ  uchwałodawczy, Zarząd Koła jako organ wykonawczy.
a) Zarząd jest czteroosobowy i składa się z:  przewodniczącej,  wiceprzewodniczącej,  sekretarza,  skarbnika.
b)
Funkcja Zarządu Koła ma charakter społeczny.

§ 8. Do kompetencji i zadań ogólnego zebrania Koła należy:
1. Wybieranie i odwoływanie Zarządu Koła oraz ocena jego pracy.
2. Uchwalanie i zmiana regulaminu Koła.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej
.
4. Uchwalanie planu działania Koła na dany rok kalendarzowy.

5. Współpraca z organizacjami społecznymi.
6. Występowanie do Rady Gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw ważnych dla wsi.

§ 9. Do zdań Zarządu Koła należy:  
1. Kierowanie działalnością Koła.  
2. Reprezentowanie  interesów Koła i wsi wobec różnych instytucji i organizacji.  
3. Zwoływanie zebrań Koła.
4. Opracowywanie projektów planów pracy koła oraz sprawozdań z realizacji planów rocznych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego